إنتاج نباتي – دروس

تصنيف نبات الذرة

صنف نبات الذرة حسب (Iltis et Doebley,1980 ;Doebley 1990 a)  كما يلي:

Règne : Plantae

Sous-Règne : Tracheobionta

Division : Magnolio

Classe : Liliopsida

Sous classe : Commelinidae

Ordre : Cyperales

Famille : Poaceae

Sous famille : Panicoidae

Tribu : Maydeae

Genre : Zea

Espèce : Zea mays

Sous-espèce : Zea mays sub sp

السابق
تعريف الذرة
التالي
مورفولوجيا نبات الذرة

اترك رد